home FOXLEGAL     >     Strona główna     >     Blog

Blog

Kancelaria Prawno-Windykacyjna
opłata egzekucyjnaCzy komornik może podwyższyć opłatę egzekucyjną o podadek VAT?
Data dodania: 2017-09-12

Problem podwyższania opłat egzekucyjnych o podatek VAT dotyczy ustalenia prawidłowej wysokości kosztów postępowania egzekucyjnego przewidzianych w art. 49 ust. 1 i 2 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Czy komornicy sądowi są podatnikami VAT?

Zasadnicze znaczenie dla rozważań dotyczących zdefiniowanego zagadnienia ma interpretacja ogólna Ministra Finansów, która została wydana na podstawie art.14a § 1 Ordynacji podatkowej.  Stanowi ona dokonane przez uprawniony organ wyjaśnienie zakresu oraz sposobu stosowania interpretowanych przepisów prawa podatkowego do zagadnienia, w związku z którym jest wydawana i ma na celu ujednolicenie stosowania tych przepisów.

Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2004 r.

Według poprzedniej interpretacji ogólnej z dnia 30 lipca 2004 roku komorników obejmowało wyłączenie na postawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, które sformułowane zostało następująco: “Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych”. W interpretacji ogólnej z dnia 30 lipca 2004 roku przyjęto, że w zakresie w jakim, stosując środki przymusu zastrzeżone dla władzy publicznej, komornicy wykonują władztwo publiczne wynikające z funkcji organu egzekucyjnego, są uznawani za organ władzy publicznej i tym samym podpadają pod zwolnienie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT.

Nowa interpretacja ogólna z dnia 9 czerwca 2015 r.

Interpretacja ogólna z dnia 9 czerwca 2015 r. wyraża odmienne stanowisko. Minister Finansów uznał w niej, że wykonywane przez komorników czynności należy w całości uznać za świadczenie za wynagrodzeniem usług, do których nie ma zastosowania wyłączenie przewidziane w art. 15 ust. 6 ustawy VAT, co oznacza, że podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Jednocześnie stwierdził też, że wyjaśnienia zawarte w interpretacji ogólnej z dnia 30 lipca 2004 r. są nieaktualne.

Wskazaną przez Ministra Finansów podstawą prawną obciążenia czynności egzekucyjnych wykonywanych przez komorników podatkiem VAT, którego są oni podatnikami, jest art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, przewidujący opodatkowanie odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie  z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, świadczeniem usług jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT, także świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa (art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT).

Według art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Powołany ust. 2 doprecyzowuje, że działalność gospodarcza obejmuje w tym przypadku wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody – w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Co w związku z tym z opłatą egzekucyjną?

Konieczne jest wyjaśnienie czy (przy założeniu, że zachodzą przesłanki do naliczenia podatku VAT od czynności egzekucyjnych komorników) opłatę obliczoną zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 49 ust. 1 i 2 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji należy traktować jako należność brutto, czy też jako podstawę opodatkowania.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest wszystko to, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze, mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę podatku. Ustęp 6 pkt 1 i 2 cytowanego artykułu doprecyzowuje, że podstawa opodatkowania obejmuje podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku (VAT), a także koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy. W konsekwencji, jeśli podatek naliczany byłby od usług świadczonych przez komorników sądowych, jako podatników podatku od towarów i usług, za podstawę opodatkowania uznać należałoby wszelkie kwoty (wynagrodzenie) otrzymane w zamian za świadczone usługi, przede wszystkim więc opłaty egzekucyjne, w tym opłatę, o której mowa w art. 49 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Natomiast podatek VAT rozumiany jest jako obciążenie wliczone już do otrzymanej należności, traktowanej w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług jako wartość brutto. Jeżeli cena została ustalona przez strony bez żadnej wzmianki dotyczącej podatku od wartości dodanej, a usługodawcą jest podatnik, ustalona cena, powinna być uznana za cenę obejmującą już ten podatek. Zapatrywanie to odnieść należy także do świadczeń, których wysokość ustalona została przez ustawodawcę, o ile ustawodawca nie sprecyzował jednocześnie, że wskazana kwota ma być podwyższona o podatek od towarów i usług. Taki wniosek wspiera konstrukcja przepisów normujących wysokość świadczeń należnych adwokatom i radcom prawnym ustanowionym z urzędu (por. np. § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata/radcę prawnego z urzędu), jednoznacznie kształtująca stawkę wynagrodzenia jako wartość netto. Jeśli tego rodzaju wyjaśnienia zabraknie w akcie określającym wysokość wynagrodzenia, czy wręcz – jak w art. 49 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji  – przepis wyznacza ściśle granice maksymalnej i minimalnej wysokości opłaty, należy ją traktować jako zapłatę brutto. Przyjąć więc należy, że komornik sądowy nie może powiększyć należnej mu opłaty stosunkowej o kwotę podatku, ponieważ konstrukcja tej należności wskazuje na nadany jej charakter świadczenia brutto.

Komornik sądowy, określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, ustalonej na podstawie art. 49 ust. 1 i 2 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji o podatek od towarów i usług (VAT).

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego, w tym w Uchwale Sądu Najwyższego z dnia 27 lipca 2017 roku sygn. akt III CZP 97/16 podjętej w składzie 7 sędziów.

Co mogę zrobić, jeżeli komornik podwyższył opłatę egzekucyjną o VAT?

Na podstawie art.  767 §  1 Kodeksu Postępowania Cywilnego na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Do rozpoznania skargi na czynności komornika właściwy jest sąd, przy którym działa komornik. Jeżeli do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością ogólną, skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy według ogólnych zasad.« Wróć
SKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy ofertę specjalną. Sprawdź jak możesz z niej skorzystać.

więcej
Dlaczego
Warto
nagrożnika grafika 1 nagrożnika grafika 2 nagrożnika grafika 3 nagrożnika grafika 4 nagrożnika grafika 5 nagrożnika grafika 6
Dzięki nam zaoszczędzisz pieniądze i czas
Jesteśmy do Twojej dyspozycji 24h/dobę
Windykacja to nasza specjalność
Działamy sprawnie, szybko i efektywnie
Gwarantujemy maksymalną skuteczność
Posiadamy rekomendacje od zadowolonych Klientów
Strefa
dłużnika

linia

Dłużniku pomożemy Ci wyjść ze spirali zadłużenia. Poprowadzimy w Twoim imieniu negocjacje z wierzycielem w celu ustalenia dogodnych warunków spłaty. Ochronimy Twój majątek przed egzekucją.zobacz więcej
Strefa
Wierzyciela

linia

Wierzycielu udzielimy Ci wsparcia w dochodzeniu wierzytelności na drodze polubownej i przymusowej. Wyegzekwujemy w Twoim imieniu dług. Będziemy Cię reprezentować w postępowaniu sądowym.zobacz więcej